top of page

Het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen, in de volksmond het klein begijnhof genoemd is
4 hectare groot en omvat naast de kerk, een aantal kapellen en het Groothuis, 100-tal woningen en zeven conventen. 

 

100 gebouwen:

    87 huizen

    7 conventen

    Het Groothuis (235)

    De infirmerie (237)

    De pastorie (277)

    De onderpastorie (275)

    De Godelievekapel

    De kerk

146 brievenbussen:

137 actief

    68 sociale woningen :

(49 huizen : 35 huizen + 14 huizen
met 33 appartementen)

Alle individuele woningen en conventen worden grondig gerestaureerd. Parasitaire en storende constructies worden verwijderd en de hoofdgebouwen worden naar hun originele toestand en volume teruggebracht.Aangezien het Begijnhof, in zijn totaliteit, beschermd werd als monument én als landschap en sinds 5 december 1998 uitgeroepen tot werelderfgoed, erkend door de Unesco, zijn de restauratiewerken onderworpen aan de richtlijnen en het toezicht van de diverse Diensten voor Monumentenzorg. Samen met de vzw en de ontwerper waken zij erover dat de restauratie en renovatie geschiedt volgens de regels van de kunst en dat het historische karakter van de site gerespecteerd wordt.

 

De woningen en appartementen in het begijnhof worden in erfpacht gegeven voor een periode van 66 jaar.

 

Een erfpachter verkrijgt zijn woning of appartement aan een aanzienlijke lagere kost dan een koper: de registratierechten belopen slechts 5% tegenover 10% voor een onderhandse verkoop.

 

Zoals een eigenaar, heeft de erfpachter het volle genot van zijn woonst, deze woonst mag enkel gebruikt worden als huisvesting en bij zijn overlijden gaat het erfpachtrecht voor de overblijvende periode over op zijn erfgenamen. Bovendien kan een erfpachter, mits akkoord van de vzw-eigenaar, zijn recht verkopen of op een andere wijze overdragen aan derden. Uiteraard verwerft de erfpachter niet de volle eigendom.

Berekeningen hebben aangetoond dat, met het rendement van beleggingen in het verleden als maatstaf, de erfpacht van een woning in het begijnhof financieel interessanter is dan de aankoop van een vergelijkbare woning of appartement. De combinatie van de lagere registratierechten en de gunstige restauratievoorwaarden leiden tot dit resultaat.

 

Een woning of appartement in erfpacht nemen, houdt in dat men een som uitbetaalt aan de vzw Begijnhof. Deze som, die identiek is aan de “Initiële canon”, is een lening aan deze vzw die uitsluitend zal aangewend worden om de restauratie aan en in verband met de woning of appartement te bekostigen.

 

Er is een wettelijke verplichting om een jaarlijkse canon te vragen. Deze jaarlijkse Canon is indexeerbaar. Verder zijn er nog kosten verbonden aan het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Deze worden verdeeld volgens de verdeelsleutel van de 100.000sten. Elke woning binnen het begijnhof vertegenwoordigt een aantal 100.000 sten van het geheel. Deze variabele kosten, op jaarbasis, werden voor de vorige fase geschat 0,62 euro per 100.000 ste, ofwel ongeveer 138 euro voor het kleinste appartement en ongeveer 635 euro voor de grootste woning.

Sociale huisvesting

De woningen met huisnummers 79 tem 175  (oneven huisnummers)
 worden verhuurd door de 
Woningmaatschappij Dimensa.

bottom of page